website design software
Kontakty

Adresa:

Prvá obstarávateľská spoločnosť, s.r.o.

Hattalova 2
mestská časť Bratislava - Nové Mesto
SK-831 03 Bratislava 3
Slovenská republika

IČO: 43 971 075
DIČ: 2022542478
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
č.ú. 4006017848/7500
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK8375000000004006017848
Zapísaný v OR Obvodného súdu Bratislava I, odd. Sro vl.č. 50479/B
 

Riaditeľ, konateľ:

Ing. Michal Maťaš, CSc.
osoba zapísaná v Zozname odborne spôsobilých osôb
pre verejné obstarávanie vedenom na ÚVO pod reg. č. Š0003-05-2001

michal.matas@obstaravatelska.sk
Tel: +421 905 829 508

 

[Hlavná stránka] [Misia] [Realizované projekty] [Na stiahnutie] [Odkazy] [Kontakty]